Pedagogisk innhold

 
HVORDAN JOBBER VI MED RAMMEPLANEN

Vi som jobber i barnehagen er forpliktet til å arbeide etter ”Lov om barnehager” og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” I rammeplanens kapittel 9 finner vi de ulike fagområdene som vi er forpliktet til å være innom i løpet av barnehageåret. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærområdet. Her ser dere hvordan vi opplever at hverdagen i natur- og gårdsbarnehagen berører fagområdene.1. KOMMUNIKASJON, SPRK OG TEKST
* Utvikle/ta i bruk ulike uttrykksformer etter inspirasjon fra gårdens liv og virke * * Lære begrep knyttet til gårdsdrift og fra jord til bord.
* Bruke språket aktivt i hverdagen
* Gi kjennskap til rim, regler og sanger
* Bøker
* Spill
* Høytlesing
* Språkgrupper

2. KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
* Utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter i stell og arbeid med planter og o husdyr
* Utvikle finmotorikk og mestring i bruk av redskaper og verktøy
* Oppleve glede ved å bruke kroppen gjennom lek og turer i gårdens nærmiljø
* Ski gåing om vinteren
* Utvikle sanseapparatet og kroppsbeherskelse
* Oppleve mestring og en positiv selvoppfatning
* Oppleve glede ved å bruke kroppen
* Bruke naturen som stimuli til frilek
* Hygiene ved dyrestell

3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
* Utvikle evnen til å ta alle sanser i bruk
* Utvikle evnen til undring og kreativ tenkning
* Utvikle ulike håndverksaktiviteter
* Lære seg å ta i bruk naturen som den er og bruke
* Kreativiteten til lek og o lekeplass
* Lære seg å ta vare på den kulturarven vi har fått og ta vare på den videre
* Plukke naturmaterialer til bruk i aktiviteter inne og ute.
* Snekring
* La ting ligge fremme for inspirasjon og kreativitet.

4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
* Bli kjent med de ulike dyrene på gården
* Bli kjent med årstidene
* Få kunnskap om og kjennskap til naturens flora, fauna og
Årstider
* Få kjennskap til ulike naturfenomener gjennom ulike
* Teknikker
* Mestre enkle redskaper/verktøy med forsiktighet
* Få kunnskap om samspillet i naturen
* Bli glad i naturen å utvikle gode holdninger i naturen
* Produksjon av matvarer; egg, gris, poteter, gulrøtter, salat+
* Arbeide i kjøkkenhagen
* Videre utvikle naturlekeplassen
* Snekkerverksted med mulighet for snekre.

7. ANTALL, ROM OG FORM
* Utvikle evnen til å lære seg begrensninger i forbindelse med foring av dyrene 
* Bygge og konstruere gjennom lek
* Telling
* Spill med terninger og brikker
* Måleenhet
* Mengde
* Begreper
* Sortering

5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
* Kristen og humanetisk formålsparagraf
* Følge norske tradisjoner
* Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg
* Lære å ta ansvar for seg selv og andre
* Utvikle grunnleggende verdier for sosialt samspill
* Få innblikk i og delta i arbeidslivet
* Se sammenhenger og innblikk i forvalteransvar i et
* Økologisk perspektiv
* Lære respekt i omgang med husdyra og for alt levende som vokser og gror.
* Turtaking – vente på tur
* Respekt for hverandre – både små og store
* Tid og rom for tenking og ”filosofering”

6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN
* Utvikle kjennskap til og tilhørighet til nærmiljøet
* Lære om regler og ferdsel i skog og mark
* Lære respekt for alt levende
* Medvirkning fra barn og foreldre
* Utvikle grunnleggende verdier for sosialt samspill i ”arbeidet” på gården

I tillegg har vi 6 valgte satsningsområder
- Gårdsliv
- Uteliv
- Newtons verden
- Språk
- Helse, miljø og sikkerhet
- Gastronomi