Newtons verden

NEWTON VERDEN
Læring igjennom lek og konkrete opplevelser setter vi høyt i Linnéa Natur –og gårdsbarnehage. Vi liker å gi barna førstehånds erfaringer på ting, og målet er ikke at de nødvendigvis skal forstå alt.
Dette barnehageåret ønsker vi å videreutvikle område rundt grillhytta, og fortsette utvikle bruken av de ulike elementene som vi utviklet forrige barnehageår. Vi ønsker med dette å legge til rette for matematiske erfaringer ved å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer, og la de utforske disse i praksis.
De eldste barna i barnehagen får igjennom året generell kunnskap innenfor forskning. Her skal det filosoferes og eksperimenteres. Barna får være med på å gjøre enkle naturfagforsøk. Vi er innom både kjemi, fysikk og biologi. Som en maskot for forskningen har vi en hånd dukke som heter Berta. Hun er en drage og bor inne i temahuset. Barna syntes det er velig gøy å leke med henne og de følger ivrig med når Berta snakker.

 

METODE

FAGOMRÅDER

-Oppleve matematikkglede -Legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener.

-Erfare størrelser, former, og egenskaper.
-Få forståelse for at det finnes mye mellom himmel og jord.

-Lære igjennom bruk av alle sansene

-Legge til rette for matematiske erfaringer ved å berike barnas lek
-Ta med barna på ulike eksperiment
-Undre oss sammen med barna
-Prøve ut barnas forslag på løsninger
-Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna.
-Utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover
-Få kjennskap til mikroskop

-Antall, rom og form

- Natur, miljø og teknologi

-Kommunikasjon, språk og tekst

-Kropp, bevegelse, mat og helse


PROGRESJONSPLAN FOR NEWTONS VERDEN I LINN
A NATUR- OG GRDSBARNEHAGE

1-2 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

-Lek med tall
-Sortering
-kjennskap til enkle tekniske leker

-lek med store magneter -Erfare størrelser

- Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger -Forståelse for grunnleggende matematiske begreper

-gjøre enkle forsøk -kjennskap til ulik teknikk i hverdagen

-Spill
-Stjerner og planeter

-Kjennskap med grubletegninger
-Erfare kjemiske reaksjoner -gjøre enkle forsøk
-bli kjent med Berta
-Ha kjennskap med bruk av mikroskop
-samtale om fenomener i den fysiske verden
-få kunnskap om teknologi som finnes i naturen

-Stjerner og planeter